Gyermekrajz nyereményjáték szabályzat

Gyermekrajz NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

1. SZERVEZŐ

Cég név: ALPHA-VET Állatgyógyászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés: ALPHA-VET Kft.

Képviseli: Málits József ügyvezető és Gyurász Katalin más munkavállaló

Székhely: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

Adószám: 10303304-2-44

Közösségi adószám: HU10303304

Cégjegyzékszám: 01-09-730169

E-mailcíme: online@alpha-vet.hu

A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook semmilyen formában nem vesz részt, a Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, a Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljes körűen mentesül a Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.

A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

A játékban részt vehet minden 3.-4. osztályos természetes személy.

A nyereményjátékban résztvevők jelen szabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

2. INGYENESSÉG, A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

2.1. A játékban résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

2.2. A játékból -­ a Szervező megítélése alapján -­ kizárásra kerülhetnek azok a személyek, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

2.3. Szervező kizárólag azokat a pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek részvételéhez a pályázati anyagot készítő gyermekek szülei hozzájárultak. Hozzájárulásnak tekintendő a pályázati anyagon feltüntetett szülő elérhetőségének (név, e-mailcím) megadása, mely hiányában a pályázat érvénytelen.

A játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a pályázatok,  amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) gyűlöletkeltő, illetve vallási, politikai nézeteket sértő, vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) a Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek.

A Pályázat tartalmáért a Játékos szülője vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos szülője viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékos szülőjét terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.

3. JÁTÉK MENETE

A https://facebook.com/AlphaVetkft, a továbbiakban az Alpha Vet Kft. Facebook oldalán megosztott játék posztban leírtak alapján postai úton kérjük eljuttatni a pályázati anyagokat:

Pályázati feltételek:

Részvétel: 3-4. osztályos tanulók

Kategóriák: egy rajz, vagy rövid történet elkészítése

Témakör: felelős állattartás

Terjedelem: 1 db A4-es rajzlap

Leadási határidő: 2022. április 30.

Az eredeti pályázati anyagot postai úton kérjük elküldeni az alábbi címre:

Alpha-Vet Kft. 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

A borítékra kérjük ráírni: szülő neve, e-mail címe, + „Mert a gondos gazdi menő!” és a pályázó a név feltüntetést kéri-e.

4. NYERTESEK ÉS NYEREMÉNYEK

Nyeremény:

1.díj: Nyomdánk által kiadott mesekönyvben a nyertes pályázat megjelenítése  a pályázó nevének a feltüntetésével (ha ezt a pályázó a pályázatban kéri)+ 1 teljes nap a Székesfehérvári Állatkórházban (8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.) + 1 db óriás plüssállat.

2.díj: Plüssállat 10.000 Ft értékben.

3.díj: 5000 Ft értékű vásárlási utalvány, mely az ország bármely ALPHAZOO saját, a cégnyilvántartásban szereplő áruházában levásárolható 2022. december 31. napjáig.

A három nyertest egy 3 tagból álló szakmai zsűri segítségével választjuk ki.

5. HATÁRIDŐK

A játék kezdete: 2022. 03. 01.

A játék vége: 2022. 04. 30.  napjáig beérkezett pályázatokat bírálja el a zsűri.

Sorsolás: 2022. 05. 02.

Eredményhirdetés: a sorsolást követően e-mailben, a pályázati anyagokkal leadott e-mail címeken.

6. A NYEREMÉNY ÁTVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A nyertest az általa megadott e-mail címen, e-mailben értesítjük nyereményéről, és átvétel módjáról. Amennyiben a játékos az üzenetre 3 naptári napon nem jelez vissza, úgy a nyereménye a listában szereplő, sorban következő játékosra száll át. A Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért nem vállalunk felelősséget.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, továbbá a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek:

  • a Nyereményjáték Szervezője és Lebonyolító tényleges tulajdonosának a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozó,
  • a Nyereményjáték Szervezőjével és Lebonyolítójával munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti hozzátartozói,
  • azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
  • azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal rendelkeznek,
  • azok a személyek, akik a Nyereményjáték mentetét vagy eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
  • azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Nyereményjátékban való részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal, kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés nélkül jogosult törölni.
  • a pályázat témájától eltérő rajzokat beküldő pályázók
  • a szülői név és e-mail elérhetőség nélkül beküldött pályázatok

A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a Nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni.

A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

7. SZERVEZŐI JOGAI

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa.

8. ADATKEZELÉS

A nyertes játékos és képviseletükben a szüleik a pályázat beküldésével hozzájárulnak, hogy személyes adataik (szülő és pályázó gyermek neve, szülő e-mail címe) megadásra kerüljön a Szervező részére annak érdekében, hogy nyereményéről e-mailen értesíthesse a nyertes pályázó szülőjét.

Amennyiben nem kívánja megadni a fenti adatait, akkor új nyertes kerül sorsolásra a fentiek szerint.   

Székesfehérvár, 2022. április 5.